Κωδικός

Πληροφορίες δωματίου 1677280

(A4) 23 x 32.5 cm

2 θήκες εγγράφων
2 θήκες καρτών

Buffalo Leather
*Αδιάβροχο

Χάραξη λέιζερ
Χρυσοτυπία με 1 χρώμα
Χρυσοτυπία με 2 χρώματα
Βαθυτυπία

Χρώματα